โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812

聯繫


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดฉะเชิงเทรา

28/1 ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์/โทรสาร 038-514-812